نقاشی آبستره رزین تکنیک برش سنگ. Geode painting 60×60
Leave the lights on...acrylic on canvas...100x140cm...feb.2018 #painting#acrylic... ادامه
نقاش : صبا رحمتی تکنیک : آبرنگ ابعاد ۵۰ در ۷۰ #صبارحمتی #آموزشگاه_تندیس_نگاره#... ادامه
Oil painting on canvas Suze:140×150cm 2018
Oil painting on canvas Size:1.60×2m 2018 www.amirrezakoohi.com
Oil painting on canvas Size:50×60 2018 www.amirrezakoohi.com
Oil painting on canvas Size:100×70 2018
Oil painting on canvas Size:120×80 2018
Oil painting on canvas Size:100×70 2018
Oil painting on canvas Size:70×70 2018 www.amirrezakoohi.com
Oil painting on canvas Size:50×70 2018
Oil painting on canvas Size: 60×80 2018
Oil painting on canvas Size: 140 × 150 2018 www.amirrezakoohi.com
نقاشی آبستره و مدرن دیجیتالی ( Digital Modern Abstract painting )
Hey dear world 💞💞💞 . New watercolor painting by me ; #amiraashrsfadini 🙇 ... ادامه
Hey #blue_world 💙 New watercolor painting by ; #amiraashrafadini 💝👧🌟 #tit... ادامه
120×180 cm رنگ روغن روی بوم instagram: vida_painting
نقاشی رنگ روغن من با اجرای ذهنی 😊My mental painting رویایی داشتم که در غبار زم... ادامه
(Pool painting (size: 30 . 40)