15 0 11,260
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
151 3 19,484
نقاشی سورئال
100X100CM
self portrait. oil on canvas. 100x100 cm
12 2 8,638
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
abraxas. oil on canvas. 100x100 cm
5 0 2,554
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
4 0 4,710
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
3 0 4,580
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
3 0 4,536
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
5 1 4,380
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
3 0 4,194
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
3 0 4,926
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
3 0 4,513
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 4,377
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
1 0 4,181
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 3,990
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
5 0 3,731
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-45
3 0 2,343
محفل خوشنویسی
20X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-46
2 1 3,544
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 120(D) Cm C3-52
2 1 3,417
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 1 3,332
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-54
2 0 3,327
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 100(D) Cm C3-55
5 0 4,508
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#Acrylic on Canvas# مهین منفرد Mahin Monfared
2 0 4,055
محفل نقاشی و گرافیک
150X150CM
نام هنرمند: مهین منفرد Mahin Monfared Acrylic on Canvas
4 0 5,078
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
4 0 5,039
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
3 0 4,905
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی کورش مومنی <<برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
این چرخ ستیزه روی ناگه روزی
چندان ندهد زمان که آبی بخوریم>>
از مجموعه ((خوش نوشی های خیام))
از مجموعه (( خوش نوشی های خیام ))
قاب و پاسپاتو
#فروخته_شد
#او
#خطنقاشی #نقاشی_خط #خوشنویسی#خوشنویسی_نوین #کرشمه #کرشمه_شیرین#تایپوگرافی #لوگو #لوگوتایپ #خطاطی#هنر #هنرمند#خیام
‏#kereshmeh #kereshmehcalligraphy #naghashikhat #art#artist #abstractpainting #calligraphy #calligraphylove#canvaspainting #handlettering
#سامان_مومنی
‏#samanmomeni
2019
فروخته شد
7 0 14,235
محفل خوشنویسی
25X35CM
<<برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم این چرخ ستیزه ر... ادامه
19 5 3,485
محفل نقاشی و گرافیک
54X76CM
Hassan Zirak Aref Niazi, 2018 Size : 54×76 cm Technique: Oil on canvas
11 0 6,437
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
Oilpainting on #canvas# Kang Village 2020, Ali norouzi
Loading