هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه
Sound of mirror
Oil on canvas #فروخته_شد
فروخته شد
14 3 14,260
محفل نقاشی و گرافیک
200X150CM
هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه Sound of mirror Oil on canv... ادامه
12 0 2,228
محفل نقاشی و گرافیک
30X36CM
اکرولیک روی پارچه بوم Acrylic on canvas
13 0 18,132
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
11 0 32,765
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
The Latest Sunflowers٫ - Acrylic on canvas٫ - عنوان: آخرین گلهای آفتابگردان ... ادامه
27 0 22,967
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
7 0 9,461
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
10 0 9,077
محفل نقاشی و گرافیک
55X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
7 2 7,358
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
Oil painting on canvasفروخته شد
11 0 7,055
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
Oil painting on canvas فروخته شد
8 1 7,082
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
8 1 10,776
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 1 10,433
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
7 1 10,293
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 2 8,064
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
3 1 7,478
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 10,123
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 9,625
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 9,462
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 0 9,170
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 8,967
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
5 0 8,701
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-45
3 0 6,461
محفل خوشنویسی
20X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-46
2 1 8,511
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 120(D) Cm C3-52
2 1 8,132
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 0 7,952
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-54
2 0 8,182
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 100(D) Cm C3-55
5 0 7,176
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#Acrylic on Canvas# مهین منفرد Mahin Monfared
Loading