50 1 5,693
محفل نقاشی و گرافیک
خدا، هو ،الله، God ،رب... خدا در همه ی ادیان یکی است... خدای حقیقی درسیرت انسان ... ادامه
41 1 9,905
محفل نقاشی و گرافیک
خبر داری از خسروان عجم / که کردند بر زیر دستان ستم؟ نه آن شوکت و پادشاهی بماند /... ادامه
35 0 2,940
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا آبرنگ آکرلیک رنگ روغن #گلرخ #سپیده_صاحبدل
Loading