5 0 2,420
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
4 0 4,472
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
3 0 4,356
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
3 0 4,312
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
5 1 4,293
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
3 0 4,110
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
3 0 4,792
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
3 0 4,386
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 4,248
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 1 3,305
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
4 0 4,963
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
4 0 4,927
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
3 0 4,793
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
9 0 4,200
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
8 1 5,241
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.52×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
7 2 3,274
محفل نقاشی و گرافیک
Kavian Hazeli Mixed media on cardboard 180 cm 180 x
14 1 4,818
محفل نقاشی و گرافیک
صلح و جنگ درون سایز ۵۰×۴۰ mix media
12 0 4,077
محفل نقاشی و گرافیک
زندان درون سایز:۵۰×۴۰ mex media
12 0 4,805
محفل نقاشی و گرافیک
فریادی برای از دست دادن. سایز،۵۰×۴۰ mix media
9 0 3,876
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
9 0 3,752
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
9 0 6,346
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
mix media(coloredpencil&watercolored) on cardboard 90*90cm 2020
17 0 19,907
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 9/ Improvisation 9 دست هایم لابه لای موهایت شاخ شده اند هوای کوه به س... ادامه
13 6 8,760
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.mixedmedia on cardboard.2019
8 4 8,066
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
narges pakmanesh mixmedia on cardboard 50*70
11 0 10,115
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
Asal Alikhani Mixed media 2017 40×30 On canvas #هنر #نقاشی #۱۰۰هنر #گل شاه عباسی #زن
13 1 11,284
محفل نقاشی و گرافیک
بداهه 7 Improvisation 7 درونم غلغله‌ست جنینِ نبوده‌ام برایِ هستن مادرِ خیالش ... ادامه
Loading