ایده از خود هنر مند در مورد دریا و محیط زیست هر گوشه از نقاشی نماد و برگرفته ا... ادامه
50x70 cm mix media
صلح و جنگ درون سایز ۵۰×۴۰ mix media
زندان درون سایز:۵۰×۴۰ mex media
فریادی برای از دست دادن. سایز،۵۰×۴۰ mix media
Loading