11 1 9,278
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
11 1 13,480
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
9 1 13,167
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
11 1 12,934
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
8 2 9,947
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
5 1 9,156
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 12,634
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 12,140
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
1 0 11,940
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 1 10,400
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
12 0 19,559
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
15 0 19,588
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
12 0 19,394
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
14 0 6,841
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
9 1 10,522
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.52×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
12 2 5,722
محفل نقاشی و گرافیک
Kavian Hazeli Mixed media on cardboard 180 cm 180 x
19 1 8,718
محفل نقاشی و گرافیک
صلح و جنگ درون سایز ۵۰×۴۰ mix media
18 0 6,957
محفل نقاشی و گرافیک
زندان درون سایز:۵۰×۴۰ mex media
18 1 9,172
محفل نقاشی و گرافیک
فریادی برای از دست دادن. سایز،۵۰×۴۰ mix media
13 0 6,027
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
12 0 5,949
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
19 2 12,978
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
mix media(coloredpencil&watercolored) on cardboard 90*90cm 2020
19 0 34,048
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 9/ Improvisation 9 دست هایم لابه لای موهایت شاخ شده اند هوای کوه به س... ادامه
16 6 13,848
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.mixedmedia on cardboard.2019
14 4 12,576
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
narges pakmanesh mixmedia on cardboard 50*70
Loading