14 4 12,729
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
narges pakmanesh mixmedia on cardboard 50*70
13 1 2,636
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
Mixmedia on cardboard 2022
0 0 4,444
محفل نقاشی و گرافیک
45X60CM
#ترکیب مواد، #آب مرکب و قلم فلزی روی روزنامه و بوم #mixmedia
Loading