نتایج جست جو "کولاژ" در سایت 100هنر

23 0 35,084
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
زن بودن، رنگ و روغن و کولاژ، سبک دادائیسم، اثر #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
9 0 20,214
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
قمر در عقرب، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
23 1 22,652
محفل خوشنویسی
120X120CM
(درحال حاضر ۳ لت موجود است) کولاژ، ۴ لت ۶۰×۶۰، ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پر... ادامه
14 1 10,890
محفل خوشنویسی
120X120CM
در حال حاضر ۳لت موجود است کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده ... ادامه
21 0 30,216
محفل خوشنویسی
120X120CM
این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک  ... ادامه
17 0 38,857
محفل خوشنویسی
180X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
17 2 15,826
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
احضار، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
19 0 7,657
محفل خوشنویسی
20X20CM
تا بنده گشتم تابنده گشتم... بخشی از کولاژ
20 0 8,505
محفل خوشنویسی
20X20CM
آفتاب رخ او ملک جهان را بگرفت... بخشی از کولاژ
18 2 10,793
محفل خوشنویسی
20X20CM
در میکده دلبران عیار، صد دل به کرشمه ای ربایند... بخشی از کولاژ
13 3 9,466
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ۴لت ۶۰×۶۰ ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی ۸ میل
13 0 9,212
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد)کولاژ، ۴لت ۶۰×۶۰، ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی... ادامه
10 0 8,625
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تمدن جهنمی، کولاژ و رنگ و روغن، اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1373
11 0 3,976
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ (فروخته شد)
11 0 3,474
محفل خوشنویسی
60X60CM
کولاژ (فروخته شد)
17 5 6,237
محفل خوشنویسی
ورق فلزات و اکریلیک (قلم ۱.۵ سانت) ۲۰×۲۰ بخشی از کولاژ ( #خاقانی)
16 1 10,866
محفل خوشنویسی
بروی دلبری گر مایلستم، مکن منعم گرفتار دلستم، خدا را ساربان آهسته میران، که مو و... ادامه
14 2 8,480
محفل خوشنویسی
بلبل عرشند سخن پروران... قلم ۲سانت ( #نظامی) ۲۰×۲۰ ورق فلزات و اکریلیک (بخشی از کولاژ)
40 13 43,961
محفل خوشنویسی
120X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
20 4 36,871
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ ... ادامه
25 0 30,506
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پِرِس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
29 1 16,610
محفل نقاشی و گرافیک
120X100CM
مریم حسینی اکلریک و کولاژ سال تولید۹۸ خاطرات
1 0 4,066
محفل نقاشی و گرافیک
30X50CM
نام اثر: کولاژ # تکنیک گواش
Loading