1. محمد محمدزاده تیتکانلو
    Follow
  2. نقاش، عکاس و کارگردان. برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و عکس، سبکهای نقاشی: کهن نگاری، اکسپرسیونیست و سقاخانه. مبدع شیوه دیجیتال داگرئوتیپ در عکاسی. ارایه چندین تئوری در هنر تصویر. محقق تاریخ هنر و عکاسی. تالیف مقاله های مختلف هنری. عضو فدراسیون بین المللی عکاسی هنری فیاپ. عضو فدراسیون بین المللی نقاشان فاین آرت. تالیف چندین کتاب و ساخت چندین فیلم بلند هنری در ایران و ارمنستان و ...

1 0 403
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
احضار، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
1 0 792
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
قمر در عقرب، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
6 0 2,418
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
1 0 469
محفل نقاشی و گرافیک
22X30CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
3 0 1,650
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
3 0 1,835
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
3 0 1,730
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 1,712
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
7 0 3,563
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 2,084
محفل نقاشی و گرافیک
17X21CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
1 0 568
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
5 0 2,410
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 608
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 604
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
1 0 580
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
1 0 561
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 2,127
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
1 0 2,068
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
1 0 2,054
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
0 0 99
محفل عکاسی
70X45CM
عکاسی هنری از صحنه #فیلم چرنوبیل از نو به کارگردانی #محمد محمدزاده تیتکانلو 1393
0 0 102
محفل عکاسی
50X40CM
عکاسی هنری از فیلم چه کسی سوفیالورن را کشت به کارگردانی محمد محمدزاده تیتکانلو 1389
0 0 110
محفل عکاسی
50X40CM
عکاسی هنری از فیلم چه کسی سوفیالورن را کشت به کارگردانی محمد محمدزاده تیتکانلو 1389
3 0 2,079
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
نام اثر: مرلین-سال خلق اثر 1390- تکنیک: ترکیب #چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و ر... ادامه
3 0 2,055
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
نام اثر: مرلین-سال خلق اثر 1390- تکنیک: ترکیب #چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و ر... ادامه
3 0 1,978
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 1,894
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ سنگی با دیجیتال و رنگ و روغن
2 0 1,835
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه رحمان نژاد
fatemeh shirkoohi
سعیده فراهانی