1. محمد محمدزاده تیتکانلو
    Follow
  2. نقاش، عکاس و کارگردان. برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و عکس، سبکهای نقاشی: کهن نگاری، اکسپرسیونیست و سقاخانه. مبدع شیوه دیجیتال داگرئوتیپ در عکاسی. ارایه چندین تئوری در هنر تصویر. محقق تاریخ هنر و عکاسی. تالیف مقاله های مختلف هنری. عضو فدراسیون بین المللی عکاسی هنری فیاپ. عضو فدراسیون بین المللی نقاشان فاین آرت. تالیف چندین کتاب و ساخت چندین فیلم بلند هنری در ایران و ارمنستان و ...

6 0 4,308
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 2,623
محفل نقاشی و گرافیک
50X100CM
#نقاشی رنگ و روغن و کلاژ، سبک دادائیسم، عنوان: خشونت، #نقاش محمد محمدزاده تیتکانلو، 1399
4 0 1,395
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
بیگانه، چاپ دستی با نیترات نقره روی کاغذ، اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1399
3 0 1,500
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تلفیق زمان، چاپ دستی با نیترات نقره روی کاغذ اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1399
4 0 1,923
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
خواب، چاپ دستی با نیترات نقره روی کاغذ اثر محمد محمدزاده تیتکانلو
2 0 832
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عشق اول، رنگ و روغن روی بوم، #سبک دادائیسم، اثر #محمد محمدزاده تیتکانلو 1373
4 0 3,420
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
انعکاس، رنگ و روغن و کلاژ روی بوم، #سبک دادائیسم، اثر #محمد محمدزاده تیتکانلو 1373
8 0 3,491
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تمدن جهنمی، کولاژ و رنگ و روغن، اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1373
3 0 967
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
زندگی، رنگ و روغن روی مقوا اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1399
3 0 850
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
جنگ، رنگ و روغن روی مقوا، اثر محمد محمدزاده تیتکانلو 1399
5 0 2,936
محفل نقاشی و گرافیک
60X90CM
سقوط، #رنگ و روغن و کلاژ روی بوم، سبک دادئیسم، اثر #محمد محمدزاده تیتکانلو، 1399
9 0 4,540
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
زن بودن، رنگ و روغن و کولاژ، سبک دادائیسم، اثر #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
8 0 3,084
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
احضار، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
6 0 3,568
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
قمر در عقرب، رنگ و روغن و کولاژ، #محمدمحمدزاده تیتکانلو 1399
7 0 3,921
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 1,298
محفل نقاشی و گرافیک
22X30CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,947
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,986
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,961
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
9 0 4,797
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 3,226
محفل نقاشی و گرافیک
17X21CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 1,243
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
7 0 3,524
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 1,249
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 1,239
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 1,187
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 1,154
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 3,108
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 3,028
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 3,004
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم خدیوی
نگار صادقی مقدم
ملکه ید ید