#تابلو رنگ روغن و میکس مدیا #کلاژ #برجسته ۱۰۰ در ۱۲۰
این اثر فیگوراتیو با عنوان مرور خاطرات با سایز ۸۰ × ۱۳۰ سانتیمتر بر روی بوم با ت... ادامه
۱۰۰*۱۲۰ آکرلیک وخمیر ویترای واستفاده کمی از تکنیک کلاژ
50*70 کلاژ و اکریلیک روی مقوا
#پرنده #عقاب #کلاژ #مقوا_رنگی #آبرنگ 42 در 30 سانتیمتر همراه با قاب برگرفته از ک... ادامه
ابعاد اثر ۴۹در۶۱ چاپ ترافارد / اکولین /کلاژ/مدادرنگی
٥٠*٥٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٧٠*٧٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
١٠٠*٧٠ کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٧٠*٨٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٩٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
١٠٠*٧٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ کلاژ و آبرنگ روی مقوا
١٠٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
ابعاد80*80 از مجموعه امید رنگ روغن روی بوم بعلاوه کلاژ
Loading