5 0 1,378
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
سال ۹۰ سبک فرشچیان نام اثر نبرد هستی
6 0 1,681
محفل نقاشی و گرافیک
32X44CM
خوان سوم رستم نبرد با اژدها
3 0 1,668
محفل خوشنویسی
25×35جمشیدجزحکایت جم ازجهان نبرد
18 0 6,469
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری عنوان: سنجرخان (سنجرخان نام دلاوری که در کردستان به مبارزه با اشغالگری ق... ادامه
14 4 6,535
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
عنوان اثر: #صلح #نوای عشق #چنگ در عرش سایز:۱۰۰/۷۰ تکنیک:گواش وآبرنگ متریال گلا... ادامه
4 0 5,514
محفل عکاسی
ره به معنی نبرد آن که به صورت نگرد... . . .تا چنین هرچه مرا بود و توان نیز فزود... ادامه
2 0 2,869
محفل گویندگی
نبرد رستم و اسفندیار قسمت اول
6 0 7,690
محفل گویندگی
خلاصه داستان نبرد رستم و اسفندیار به مناسبت بیست و پنجم اردی بهشت روز فردوسی
12 0 24,148
محفل سایر هنر ها
نام اثر: در کشاکش درون #هنرمند #معرق : سعید ارزگان #طراح : سعید ارزگان ابعاد ... ادامه
11 0 2,955
محفل خوشنویسی
دور فلکی یکسره بر منهج عدل است خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل (حافظ) ۴۰×۵۰ اکر... ادامه
6 0 4,157
محفل نقاشی و گرافیک
نبرد رستم با ارژنگ دیو از مجموعه هفت خوان رستم ابعاد ۸۰ در ۸۰ رنگ روغن روی بوم دیپ
14 0 2,832
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: #نبرد #ترموپیل ابعاد: ۲۷۰ *۱۶۰ سانتی متر تکنیک:رنگ و روغن روی بوم
12 0 5,276
محفل خوشنویسی
رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده... ۲۵×۴۰ مقوا و مرکب
3 0 6,037
محفل خوشنویسی
فهم و خرد بکنه کمالش نبرده راه ایرج جوادنیا# خوشنویسی نستعلیق# آکرولیک# قاب شد... ادامه
10 0 7,805
محفل خوشنویسی
تو برده ای و من خوشم که در نبرد زندگی تو هستی و نمانده ام دمی بدون شاه ،من.. ... ادامه
Loading