1. حاج هاشمی
    Follow
3 0 650
محفل خوشنویسی
25×17قلم 1سانت بنام خداوندجان افرین
1 0 132
محفل خوشنویسی
25×17بقلم ۱ سانت
3 0 595
محفل خوشنویسی
17×25قلم ۲/5میل ای تاج افتخاربشرخاک راه تو ای قبل گاه عالمیان زادگاه تو
7 0 3,000
محفل خوشنویسی
25×17قلم 7میل.صبح امروزخدایاچه مبارک بدمید
3 0 1,012
محفل خوشنویسی
قلم 1سانت 17×25هشتمین حجت خدامارا این تویی ای شه جهان آرا
2 0 1,063
محفل خوشنویسی
قلم 1سانت 25×35دی شیخ باچراغ همی کشت گردشهر
3 0 1,091
محفل خوشنویسی
25×35جمشیدجزحکایت جم ازجهان نبرد
1 0 1,025
محفل خوشنویسی
50×35قلم 6میل .ای جلوه کامل انالحق درعرش مرفع جهانی
0 0 182
محفل خوشنویسی
35×50قلم 8میل عشق راآغازهست انجام نیست
2 0 582
محفل خوشنویسی
ابعاد35×50بقلم 2/5
1 0 525
محفل خوشنویسی
ابعاد35×50بقلم 2/5میل
0 0 175
محفل خوشنویسی
بقلم2میل ابعاد20×10
0 0 182
محفل خوشنویسی
بقلم 2میل ابعاد7×20
2 0 445
محفل خوشنویسی
بقلم 2میل ابعاد 17×25
2 0 987
محفل خوشنویسی
بقلم 1سانت 20×30آسمان بارامانت نتوانست کشید قرعه کاربنام من دیوانه زدند
2 0 1,227
محفل خوشنویسی
بقلم 7میل ابعاد 25×17بدست آوربتی جانبخش وعیشی جاودانی کن حیات خضرخواهی فکر آب زندگانی کن
2 0 923
محفل خوشنویسی
بقلم 1سانت ابعاد25×15ترااین پندبس درهردوعالم که برناید زجانت بی خدادم
1 0 448
محفل خوشنویسی
بقلم 5میل ابعاد 25×17
2 0 439
محفل خوشنویسی
بقلم 5میل اندازه 13×17
1 0 462
محفل خوشنویسی
بقلم 6میل اندازه 25×17
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

معین شماعی چهارسوقی
وحید سلطانی
وحید دارابی