1. الهام حسین پور
    Follow
  2. طراح و نقاش

16 0 7,575
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 129×99،آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
14 1 6,631
محفل نقاشی و گرافیک
131X116CM
بدون عنوان، 116×131, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
12 1 6,649
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 138×97، آکریلیک، بر روی چهارچوب بدون شیب، همراه با زهوار
10 2 4,746
محفل نقاشی و گرافیک
103X131CM
بدون عنوان، 131×103, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
10 0 3,364
محفل نقاشی و گرافیک
90X139CM
بدون عنوان، 139×90, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
12 2 4,540
محفل نقاشی و گرافیک
99X132CM
بدون عنوان، 132×99، آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
10 0 6,866
محفل نقاشی و گرافیک
71X102CM
عنوان_ باله,102×71, آکریلیک، بوم
27 2 8,085
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان: مرداب، آکریلیک، ۷۰×۵۰ بوم
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الهام حسین پور اندازه تقریبی ۱۲۰×۱۳۰، آکرلیک ، پارچه بوم #فروخته_شد
فروخته شد
31 0 7,879
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه تقریبی ۱۲۰×۱۳۰، آکرلیک ، پارچه بوم #فروخته_شد
21 2 4,542
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان در هم تنیده، آکرلیک، پارچه بوم،۱۲۳×۹۶
17 2 3,957
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: هیچ نمی‌گویم ۷۰×۶۰ ابعاد آکرلیک روی بوم
20 0 2,902
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان، اکرلیک،بوم ۷۰×۵۰
161 3 10,009
نقاشی سورئال
#اکرلیک روی پارچه بوم ابعاد۱۱۰×۹۰
71 0 6,676
نقاشی سورئال
#رنگ روغن ۵۰×۷۰, پارچه بوم
23 1 2,288
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد اثر ۱۱۰ در ۱۲۰ کار شده با اکرلیک، پارچه بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mahbobe Jamali
آنا
میترا داورپناه