1. الهام حسین پور
    Follow
  2. طراح و نقاش

11 1 4,012
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 116×131, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
11 0 3,860
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 129×99،آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
11 1 3,941
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 138×97، آکریلیک، بر روی چهارچوب بدون شیب، همراه با زهوار
10 2 3,824
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 131×103, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
10 0 2,544
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 139×90, آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
12 2 3,609
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان، 132×99، آکریلیک، چهارچوب بدون شیب همراه با زهوار
10 0 4,313
محفل نقاشی و گرافیک
71X102CM
عنوان_ باله,102×71, آکریلیک، بوم
26 2 6,333
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان: مرداب، آکریلیک، ۷۰×۵۰
31 0 7,424
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه تقریبی ۱۲۰×۱۳۰، آکرلیک ، پارچه بوم #فروخته_شد
21 2 4,121
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان در هم تنیده، آکرلیک، پارچه بوم،۱۲۳×۹۶
17 2 3,553
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: هیچ نمی‌گویم ۷۰×۶۰ ابعاد آکرلیک روی بوم
19 0 2,284
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان، اکرلیک،بوم ۷۰×۵۰
161 3 8,944
نقاشی سورئال
#اکرلیک روی پارچه بوم ابعاد۱۱۰×۹۰
71 0 5,936
نقاشی سورئال
#رنگ روغن ۵۰×۷۰, پارچه بوم
23 1 2,024
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد اثر ۱۱۰ در ۱۲۰ کار شده با اکرلیک، پارچه بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود صفار
ناهید قاسمی نژاد
samaneh2