ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس مونس شد نگار من که به مکتب نر... ادامه
تا به هر غمزه ای دلی ببری خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 اجرا با قلم 8 میل... ادامه
سیر بودم من از این زندگی وعشق و جدایی محو یک باور بیهوده که ای عشق، کجایی یاو... ادامه
کشته غمزه تو شد حافظِ ناشنیده پند تیغ سزاست هرکه را درکِ سخن نمی کند
Loading