1. علیرضا نشاطی
    Follow
  2. من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست ..

16 0 7,187
محفل خوشنویسی
همه شب سجده گذارم که بیایی تو بخوابم و در آن خواب بمیرم که بیایی و بمانی ..
11 0 6,905
محفل خوشنویسی
خبر دهید به صیادِ ما، که ما رفتیم به فکرِ صیدِ دِگر باشد و شکارِ دِگر
14 0 5,951
محفل خوشنویسی
دگر به یارِ جفاکار ، دل مَنِه سعدی
16 0 6,544
محفل خوشنویسی
مجنون به ریگِ بادیه غمهای خود شمرد یادِ زمانه ای که غمِ دل حساب داشت .. صائب تبریزی
13 0 4,822
محفل نقاشی و گرافیک
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است .. حافظ
9 2 5,229
محفل خوشنویسی
دل ما با تو چنان است که خود می دانی گوشۀ چشمِ تو با ما نه چنان است که بود نی... ادامه
7 0 4,418
محفل خوشنویسی
نشستم صبح و ظهر و عصر ، در فکرت فرو رفتم اذان گفتند و من کاری نکردم ، کافرم یعنی ؟
10 0 6,291
محفل خوشنویسی
آنکه من بسته زنجیریِ مویش بودم وَه چه خوش بود ، که او نیز گرفتارم بود .. سیم... ادامه
10 0 4,754
محفل خوشنویسی
مرا زعشق مگوئید که هرچه هست ، ندارم که هرچه دارم ، نیست .. فاضل نظری
9 0 10,288
محفل خوشنویسی
سیگار لبت بوسه زد و من لبِ سیگار دیدی که من آخر به چه حیله زلبت بوسه گرفتم ..؟
9 0 7,727
محفل شعر و داستان
روزگاریست که من ، چهرۀ تک تکِ آدمها را ..، در پیِ یافتنت می نگرم ..، هیچکس شک... ادامه
7 0 6,809
محفل شعر و داستان
آه ... یارب ، تو که نه زاده و نه زاده شدی از کجا میدانی .. که چه هول انگیز اس... ادامه
10 3 4,871
محفل خوشنویسی
گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست
9 0 4,875
محفل خوشنویسی
تنم فرسود و عقلم رفت عشقم همچنان باقی سعدی
12 2 4,435
محفل خوشنویسی
سَحَر ندارد این شبِ تار
9 0 4,725
محفل خوشنویسی
مثلِ خنثی گرِ بُمبی که دو سیمش سرخ است مانده ام قیدِ لبت را بزنم یا نزنم
9 0 6,206
محفل شعر و داستان
زغمت دوباره دیشب به خدا پناه بردم به همان خدا که داغت به دلم نشاند و خونابه به ... ادامه
10 0 4,907
محفل خوشنویسی
به فدای چشم مستت شکند اگر دلِ من سر خم می سلامت شکند اگر سبویی
8 0 4,771
محفل خوشنویسی
کشته غمزه تو شد حافظِ ناشنیده پند تیغ سزاست هرکه را درکِ سخن نمی کند
13 0 6,755
محفل خوشنویسی
حتی خیالِ بی تو شدن می کشد مرا کارم به روزگارِ جدایی نمی رسد #پوستر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ایرج شاهمرادی
طاهرفرامرزی
مرضیه رزاقی