محفل شعر و داستان
هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان
بازدید آثار (985)
کیمیا با رفتنت چرخ ارابه ی تبعید از بازوی من گذشت وَ بار دیگر سکوت در قلبم... ادامه
Loading