هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه
Sound of mirror
Oil on canvas #فروخته_شد
فروخته شد
8 2 5,268
محفل نقاشی و گرافیک
200X150CM
هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه Sound of mirror Oil on canv... ادامه
17 0 13,538
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
151 3 23,989
نقاشی سورئال
100X100CM
self portrait. oil on canvas. 100x100 cm
13 2 10,872
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
abraxas. oil on canvas. 100x100 cm
6 2 5,758
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
Oil painting on canvasفروخته شد
8 0 5,460
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
Oil painting on canvas فروخته شد
8 1 5,330
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
8 1 8,584
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 1 8,199
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 1 8,110
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 2 6,408
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
3 1 5,979
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 7,931
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 7,444
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 7,292
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 0 7,044
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 6,847
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
5 0 6,538
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-45
3 0 4,611
محفل خوشنویسی
20X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-46
2 1 6,342
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 120(D) Cm C3-52
2 1 6,051
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 0 5,881
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-54
2 0 5,968
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 100(D) Cm C3-55
5 0 5,941
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#Acrylic on Canvas# مهین منفرد Mahin Monfared
2 0 5,563
محفل نقاشی و گرافیک
150X150CM
نام هنرمند: مهین منفرد Mahin Monfared Acrylic on Canvas
8 0 9,691
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
9 0 9,693
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
8 0 9,566
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی کورش مومنی <<برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
این چرخ ستیزه روی ناگه روزی
چندان ندهد زمان که آبی بخوریم>>
از مجموعه ((خوش نوشی های خیام))
از مجموعه (( خوش نوشی های خیام ))
قاب و پاسپاتو
#فروخته_شد
#او
#خطنقاشی #نقاشی_خط #خوشنویسی#خوشنویسی_نوین #کرشمه #کرشمه_شیرین#تایپوگرافی #لوگو #لوگوتایپ #خطاطی#هنر #هنرمند#خیام
‏#kereshmeh #kereshmehcalligraphy #naghashikhat #art#artist #abstractpainting #calligraphy #calligraphylove#canvaspainting #handlettering
#سامان_مومنی
‏#samanmomeni
2019
فروخته شد
7 2 29,230
محفل خوشنویسی
25X35CM
<<برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم این چرخ ستیزه ر... ادامه
Loading