هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه
Sound of mirror
Oil on canvas #فروخته_شد
فروخته شد
18 4 18,935
محفل نقاشی و گرافیک
200X150CM
هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه Sound of mirror Oil on canv... ادامه
42 2 18,142
محفل نقاشی و گرافیک
30X36CM
اکرولیک روی پارچه بوم Acrylic on canvas ۱۴۰۲
16 0 20,893
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
14 0 42,432
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
The Latest Sunflowers٫ - Acrylic on canvas٫ - عنوان: آخرین گلهای آفتابگردان ... ادامه
33 0 25,694
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
9 0 11,602
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
12 0 11,223
محفل نقاشی و گرافیک
55X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
9 2 8,164
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
Oil painting on canvasفروخته شد
13 0 7,855
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
Oil painting on canvas فروخته شد
9 1 8,071
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
9 1 12,066
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
7 1 11,743
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
9 1 11,554
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
7 2 8,927
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
4 1 8,248
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 11,257
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 10,776
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
1 0 10,573
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 0 10,247
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 10,042
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
5 0 9,813
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-45
4 0 7,380
محفل خوشنویسی
20X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-46
2 1 9,577
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 120(D) Cm C3-52
2 1 9,214
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 0 9,004
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-54
2 0 9,350
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 100(D) Cm C3-55
5 0 7,858
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#Acrylic on Canvas# مهین منفرد Mahin Monfared
Loading