هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه
Sound of mirror
Oil on canvas #فروخته_شد
فروخته شد
13 2 12,556
محفل نقاشی و گرافیک
200X150CM
هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه Sound of mirror Oil on canv... ادامه
12 0 16,730
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
11 0 29,202
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
The Latest Sunflowers٫ - Acrylic on canvas٫ - عنوان: آخرین گلهای آفتابگردان ... ادامه
26 0 21,862
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
7 0 8,592
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
9 0 8,218
محفل نقاشی و گرافیک
55X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
7 2 7,043
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
Oil painting on canvasفروخته شد
9 0 6,747
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
Oil painting on canvas فروخته شد
8 1 6,783
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
8 1 10,377
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 1 10,038
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 1 9,906
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
6 2 7,786
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
3 1 7,232
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 9,757
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 9,254
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 9,098
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 0 8,808
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 8,606
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
5 0 8,334
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-45
3 0 6,172
محفل خوشنویسی
20X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-46
2 1 8,144
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 120(D) Cm C3-52
2 1 7,783
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 0 7,605
محفل خوشنویسی
120X120CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-54
2 0 7,801
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas 100(D) Cm C3-55
5 0 6,968
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#Acrylic on Canvas# مهین منفرد Mahin Monfared
3 0 6,635
محفل نقاشی و گرافیک
150X150CM
نام هنرمند: مهین منفرد Mahin Monfared Acrylic on Canvas
9 0 13,354
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
11 0 13,388
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
Loading