13 3 12,339
محفل گویندگی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
3 0 12,830
محفل شعر و داستان
سرود موج دریای عذابیم دهان ِ زخمی از نیش سرابیم هوا سرد است ما در پنجه ی شب ک... ادامه
2 0 7,553
محفل شعر و داستان
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی #شعر #شاعر #اشعار #ترانه #شعرکوتاه
27 12 32,351
محفل شعر و داستان
27 11 25,564
Loading