13 3 13,944
محفل گویندگی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
4 0 14,616
محفل شعر و داستان
سرود موج دریای عذابیم دهان ِ زخمی از نیش سرابیم هوا سرد است ما در پنجه ی شب ک... ادامه
3 0 8,112
محفل شعر و داستان
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی #شعر #شاعر #اشعار #ترانه #شعرکوتاه
29 13 39,388
محفل شعر و داستان
Loading