15 3 20,313
محفل گویندگی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
3 0 10,536
محفل شعر و داستان
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی #شعر #شاعر #اشعار #ترانه #شعرکوتاه
2 0 4,143
محفل شعر و داستان
#سیاه‌سفید انقدر پلک نزن! بگذار لحظه ای آسمانم را آبی ببینم ... #... ادامه
Loading