1 0 9,881
محفل شعر و داستان
نقدی بردو آنه : و اما قالب دوم که مسمی به مزوجات گردیده و در نگاه اول یک شعر نو... ادامه
11 0 3,623
محفل خوشنویسی
متن سیاه مشق : منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت... ادامه
Loading