26 1 15,755
دکلمه شعر نیما یوشیج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
29 13 39,684
محفل شعر و داستان
3 0 577
محفل نقاشی و گرافیک
20X35CM
دختری در باد ۱۴۰۰ آزانازی مرکب و مدادسیاه
Loading