نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران

نتایج جست جو "آبستره" در سایت 100هنر

آبستره اکریلیک
بدون موضوع، نقاشی انتزاعی، ابعاد بوم: 70*50، اکریلیک #نقاشی #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
نقاشی انتزاعی اکریلیک اندازه بوم: 70*50 قاب شده #نقاشی #بوم #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
نقاشی انتزاعی اکریلیک ابعاد بوم: 70*50 قاب شده #نقاشی #بوم #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
#آبستره #اکریلیک روی مقوا ، ابعاد : 32*22
سبک آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک ،کار شده بر روی چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تح... ادامه
سبک آبستره،۳۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کارشده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل... ادامه
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
سبک آبستره ،20*20،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی بوم،بدون قاب
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
سبک آبستره۴۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با قاب... ادامه
نام اثر: دهلیز1. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: پری دریایی. ابعاد 40*30. رنگ #اکریلیک روی بوم #آبستره_سلولی #فلویدآرت #پرسیس.
نام اثر: دهلیز3. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: دهلیز5. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
#آبستره به #روش_سلولی کار شده روی ام دی اف و ابعاد ۳۰*۳۰ می‌باشد
#آبستره به #روش_سلولی کار شده روی ام دی اف و ابعاد ۳۰*۳۰ می‌باشد
فروخته-شد بدون عنوان - آبستره - اکرلیک
نام اثر: دهلیز4. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: دهلیز2. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
#آکریلیک روی بوم سبک : #آبستره ۵۰ در ۵۰ همراه با قاب سفید
Loading