هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 10,322
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 8,708
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 10,428
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 10,115
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 7,874
16 0 7,346
16 0 9,562
15 0 8,325
15 0 8,914
14 1 7,089
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 7,405
12 0 7,755
11 0 6,260
10 1 8,173
10 0 6,050
9 1 6,053
8 0 11,318
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading