هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 15,302
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 12,220
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 16,433
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 16,204
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 11,072
16 0 10,322
16 0 12,676
15 0 11,387
15 0 12,585
14 1 10,528
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 10,128
13 0 10,370
12 0 10,868
11 0 8,563
10 1 11,265
10 0 8,353
9 1 8,383
8 0 14,394
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading