هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 11,782
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 9,670
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 11,985
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 11,737
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 8,739
16 0 8,184
16 0 10,423
15 0 9,175
15 0 9,930
14 1 7,976
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 8,237
12 0 8,619
11 0 6,885
10 1 8,988
10 0 6,659
9 1 6,661
8 0 12,164
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading