هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
رنگ روغن نقابی بر آسمان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading