هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 9,750
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 8,392
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 9,887
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 9,546
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 7,585
16 0 7,071
16 0 9,264
15 0 8,037
15 0 8,575
14 1 6,809
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 7,133
12 0 7,468
11 0 6,049
10 1 7,904
10 0 5,830
9 0 5,823
8 0 10,996
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading