هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 10,912
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 9,059
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 11,002
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 10,723
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 8,185
16 0 7,646
16 0 9,875
15 0 8,633
15 0 9,269
14 1 7,406
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 7,702
12 0 8,065
11 0 6,491
10 1 8,478
10 0 6,273
9 1 6,276
8 0 11,640
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading