هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 12,960
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 10,432
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 13,298
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 13,082
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 9,478
16 0 8,810
16 0 11,095
15 0 9,829
15 0 10,731
14 1 8,741
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 8,870
12 0 9,287
11 0 7,342
10 1 9,576
10 0 7,147
9 1 7,169
8 0 12,847
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading