هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 13,880
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 11,111
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 14,473
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 14,252
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 10,095
16 0 9,381
16 0 11,688
15 0 10,411
15 0 11,442
14 1 9,398
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 9,438
12 0 9,892
11 0 7,767
10 1 10,140
10 0 7,571
9 1 7,596
8 0 13,413
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading