هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 11,273
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 9,309
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 11,403
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 11,137
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 8,417
16 0 7,866
16 0 10,101
15 0 8,862
15 0 9,550
14 1 7,647
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 7,922
12 0 8,297
11 0 6,646
10 1 8,693
10 0 6,421
9 1 6,424
8 0 11,838
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading