هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

48 2 9,250
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 8,075
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 9,437
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 9,092
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 7,237
16 0 6,798
16 0 8,938
15 0 7,718
15 0 8,134
14 0 6,534
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 6,866
12 0 7,120
11 0 5,815
10 1 7,547
10 0 5,631
9 0 5,624
8 0 10,403
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading