هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

43 2 12,516
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 10,183
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 12,812
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 12,588
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 9,189
16 0 8,604
16 0 10,863
15 0 9,601
15 0 10,449
14 1 8,472
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 8,661
12 0 9,057
11 0 7,180
10 1 9,358
10 0 6,949
9 1 6,958
8 0 12,601
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading