هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

48 2 8,729
نقاشی بیان خویشتن
فلسفه گورخری؛ دو قطبی بودن هر چیز ، نه چیزی مطلقا خوب است نه بد مانند گورخر که ی... ادامه
36 0 7,777
نقاشی بیان خویشتن
بیان خویشتن_عجین شدن مقام زن با طبیعت
27 0 9,016
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
24 0 8,669
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
20 0 6,920
16 0 6,531
16 0 8,647
15 0 7,437
15 0 7,694
14 0 6,269
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان
13 0 6,611
12 0 6,802
11 0 5,609
10 1 7,218
10 0 5,443
9 0 5,436
8 0 9,466
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک
Loading