هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 13,947
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 3 14,793
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 17,662
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 21,868
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 13,411
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,041
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,611
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,958
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 16,618
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 13,527
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading