هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 14,260
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 3 15,186
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 18,009
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 22,685
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 13,724
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,359
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,916
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 15,308
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 16,956
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 13,862
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading