هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 11,324
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 12,031
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 14,795
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 16,155
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
17 0 12,531
شعر شیدایی
بدون عنوان
9 0 10,670
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,345
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 11,999
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,199
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 13,812
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 10,781
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading