هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 15,778
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 3 16,805
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 19,725
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 26,298
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 15,287
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 17,920
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,438
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,979
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 18,612
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 15,558
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading