هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 14,654
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 3 15,613
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 18,464
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 23,703
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 14,123
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,769
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 15,318
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 15,759
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 17,389
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 14,314
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading