هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 11,818
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 12,540
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 15,345
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 17,217
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
17 0 13,076
شعر شیدایی
بدون عنوان
9 0 11,182
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,862
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,501
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,721
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 14,344
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 11,303
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading