هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 10,284
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 10,918
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 13,437
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 14,100
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
17 0 11,196
شعر شیدایی
بدون عنوان
9 0 9,616
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,132
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 10,901
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 11,050
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 12,425
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 9,624
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading