هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 13,322
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 14,133
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 16,977
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 20,341
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 12,764
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 15,401
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,993
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,288
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 15,939
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 12,867
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading