هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 12,284
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 13,016
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 15,855
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 18,125
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 11,669
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,354
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,971
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,211
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 14,849
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 11,796
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading