هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 10,747
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 11,440
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 14,049
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 15,075
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
17 0 11,809
شعر شیدایی
بدون عنوان
9 0 10,095
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 12,702
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 11,408
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 11,568
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 13,067
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 10,132
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading