هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 12,706
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 2 13,462
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 16,314
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 18,989
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 12,123
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 14,782
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,389
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 13,653
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 15,304
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 12,238
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading