هنر شعر و داستان : شعر سراب

34 1 10,258
شعر سراب
بدون عنوان
28 1 13,213
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 12,129
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 12,066
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 11,184
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 7,513
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 7,273
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 7,745
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 7,565
شعر سراب
بدون عنوان
Loading