هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 16,432
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 14,232
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 15,445
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 13,166
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 9,341
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 9,067
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 9,555
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 9,471
شعر سراب
بدون عنوان
Loading