هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 21,925
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 16,774
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 19,681
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 15,645
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 11,872
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 11,465
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 11,893
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 11,888
شعر سراب
بدون عنوان
Loading