هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 17,214
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 14,673
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 16,258
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 13,605
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 9,761
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 9,482
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 9,960
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 9,888
شعر سراب
بدون عنوان
Loading