هنر شعر و داستان : شعر سراب

بدون عنوان
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
بدون عنوان
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading