هنر شعر و داستان : شعر سراب

بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سراب abs آه...
داشتم میگفتم
هرچه باید می شنید اما
قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ  سراسر
می شنید اما 
برایش باورش مشکل

آه آری باز..
داشتم می گفتم
هر چه در من بود 
سرنوشت آتش و آشوب
می شنید اما
برایش باورش مشکل

می توانست او اگر می خواست
قصه هایم را کند باور
قصه ی افسون بی مرز نگاهش
از سحر تا شب
می شنید اما
برایش باورش مشکل

قصه ام را باز می گویم
داستان باور و انکار
با تمام فصل هایش می شود تکرار
از زبان قلب می خوانم برایش
می شنید اما 
برایش باورش مشکل
28 1 11,738
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سراب سایه
26 1 11,172
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سراب نیما حیدرپور آنسوتر تو ایستاده ای
آنسوی دلتنگی
آنسوی خستگی
آنسوی ناامیدی
آنسوی شب...
.
.
.
نیما حیدرپور
22 1 11,020
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سراب سمیه میرزایی
19 1 10,314
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading