هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 26,325
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 18,932
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 22,954
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 17,750
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 13,909
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 13,379
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 13,800
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 13,909
شعر سراب
بدون عنوان
Loading