هنر شعر و داستان : شعر سراب

34 1 11,022
شعر سراب
بدون عنوان
28 1 14,265
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 12,942
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 13,104
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 11,917
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 8,135
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 7,884
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 8,384
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 8,244
شعر سراب
بدون عنوان
Loading