هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 22,985
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 17,279
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 20,438
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 16,138
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 12,358
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 11,906
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 12,335
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 12,359
شعر سراب
بدون عنوان
Loading