هنر شعر و داستان : شعر سراب

34 1 9,679
شعر سراب
بدون عنوان
28 1 12,262
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 11,544
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 11,394
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 10,633
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 7,084
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 6,856
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 7,310
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 7,116
شعر سراب
بدون عنوان
Loading