هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 20,152
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 16,055
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 18,538
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 14,967
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 11,102
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 10,810
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 11,257
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 11,219
شعر سراب
بدون عنوان
Loading