هنر شعر و داستان : شعر سراب

34 1 11,600
شعر سراب
بدون عنوان
28 1 15,290
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 13,542
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 14,215
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 12,501
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 8,692
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 8,439
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 8,923
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 8,813
شعر سراب
بدون عنوان
Loading