هنر شعر و داستان : شعر سراب

28 1 18,339
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ س... ادامه
26 1 15,259
شعر سراب
بدون عنوان
22 1 17,261
شعر سراب
آنسوتر تو ایستاده ای آنسوی دلتنگی آنسوی خستگی آنسوی ناامیدی آنسوی شب... . ... ادامه
19 1 14,179
شعر سراب
بدون عنوان
18 0 10,322
شعر سراب
بدون عنوان
17 0 10,039
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 10,515
شعر سراب
بدون عنوان
16 0 10,452
شعر سراب
بدون عنوان
Loading