3 0 1,388
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: خانواده مواد: جوهر روی مقوا #ایلتای_سید #iltay_ili
8 1 2,093
محفل نقاشی و گرافیک
نام:گوشه ای از خاطرات شرق زمین (یک فریم تصویر سازی از داستان بودا) دیجیتال #... ادامه
12 2 4,123
محفل نقاشی و گرافیک
24X34CM
نام اثر:من و فانوس دریایی ترک شده ابعاد:24*34 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سی... ادامه
13 2 2,493
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: در راه خانه متریال: رنگ روغن روی بوم ابعاد: 60*80 #Iltay_ili
5 2 1,513
محفل نقاشی و گرافیک
35X20CM
نام اثر: پرسه زنی رؤیا دیجیتال ابعاد:35*20 #iltay_ili #ایلتای_سید
3 0 1,523
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: تانک قدیمی ابعاد:33*20 دیجیتال #iltay_ili
7 0 2,035
محفل نقاشی و گرافیک
28X36CM
عنوان:از سرزمین ما برو بیرون ابعاد:28*36 مواد و متریال:اکرلیک روی مقوا # ilta... ادامه
15 1 6,810
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:خانه پروا_3 ابعاد:35*17 مواد و متریال:مداد رنگی روی مقوا #iltay_ili #ایلتای_سید
12 2 4,703
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
عنوان:خانه پروا_2 مواد و متریال:اکرلیک روی بوم ابعاد:30*30 #ایلتای_سید #iltay_ili
11 1 5,645
محفل نقاشی و گرافیک
28X46CM
نام اثر: وداع مواد و متریال:آب‌رنگ و گواش روی مقوّا ابعاد:28*46 #iltay_ili
Loading