45 3 23,806
محفل نقاشی و گرافیک
120X50CM
نام اثر: خورشید درون Inner Sun, 2012 اکریلیک روی بوم 120*52 cm #قلم_مو #بوم... ادامه
5 0 1,017
محفل نقاشی و گرافیک
استاد روانشناس تیموتی لیری، بر علیه نادانی های بشر #دیجیتال #Thatness
6 1 985
محفل نقاشی و گرافیک
همیشه طرف روشن زندگی را ببین. Tribal Soup Project #دیجیتال #Thatness
7 1 1,807
محفل نقاشی و گرافیک
روح 2012 - And the fear goes on shadows - And the tear flows on for nothing ... ادامه
4 0 1,631
محفل شعر و داستان
#عرفان #سحر #میستیسیزم #عشق #رهایی مثلا: فقیری که عالم در حکومت اوست، مسیح است.... ادامه
29 0 4,666
محفل نقاشی و گرافیک
Hauwa Gombe هنرمند آفریقایی (هاوا گمبی) 2018 #دیجیتال #Thatness
18 0 3,245
محفل نقاشی و گرافیک
Aminah Chishti صوفی نوازنده طبلا 2018 #دیجیتال #Thatness
20 0 2,979
محفل نقاشی و گرافیک
Nigerian Girl دختر نیجریه ای 2018 #دیجیتال #Thatness
18 0 3,332
محفل نقاشی و گرافیک
(African Artist) Hauwa Gombe هنرمند آفریقایی، هاوا گمبی 2018 #دیجیتال #Thatness
22 2 4,525
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: تفکر Pondering, 2017 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #قلم_مو #بوم #اکریلیک ... ادامه
23 0 3,653
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: شب شرقی Eastern night, 2018 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #معنوی #ذهنی #Thatness
Loading