58 4 45,452
محفل نقاشی و گرافیک
120X50CM
نام اثر: خورشید درون Inner Sun, 2012 اکریلیک روی بوم 120*52 cm #قلم_مو #بوم... ادامه
25 2 9,276
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: تفکر Pondering, 2017 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #قلم_مو #بوم #اکریلیک ... ادامه
30 0 6,663
محفل نقاشی و گرافیک
Hauwa Gombe هنرمند آفریقایی (هاوا گمبی) 2018 #دیجیتال #Thatness
19 0 5,775
محفل نقاشی و گرافیک
Aminah Chishti صوفی نوازنده طبلا 2018 #دیجیتال #Thatness
21 0 5,921
محفل نقاشی و گرافیک
Nigerian Girl دختر نیجریه ای 2018 #دیجیتال #Thatness
19 2 6,114
محفل نقاشی و گرافیک
(African Artist) Hauwa Gombe هنرمند آفریقایی، هاوا گمبی 2018 #دیجیتال #Thatness
26 0 6,308
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: شب شرقی Eastern night, 2018 اکریلیک روی بوم 1*1 متر #معنوی #ذهنی #Thatness
6 0 3,162
محفل نقاشی و گرافیک
استاد روانشناس تیموتی لیری، بر علیه نادانی های بشر #دیجیتال #Thatness
8 1 2,579
محفل نقاشی و گرافیک
همیشه طرف روشن زندگی را ببین. Tribal Soup Project #دیجیتال #Thatness
9 1 6,032
محفل نقاشی و گرافیک
روح 2012 - And the fear goes on shadows - And the tear flows on for nothing ... ادامه
4 0 6,608
محفل شعر و داستان
#عرفان #سحر #میستیسیزم #عشق #رهایی مثلا: فقیری که عالم در حکومت اوست، مسیح است.... ادامه
Loading