نتایج جست جو "مشتاق" در سایت 100هنر

حافظ مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 کاغذ آهار م... ادامه
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق، ساکن شود،بدیدم ومشتاق تر شدم
ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
دل خسته : رهایت می کنم و خواهم رفت در یکی از این شبها که میرسند از پس غروب نم... ادامه
سوره مبارک حمد اثر راه یافته در نمایشگاه جمع مشتاقان فرهنگ سرای نیاوران ۱۳۹۴
Loading