نتایج جست جو "مشتاق" در سایت 100هنر

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق، ساکن شود،بدیدم ومشتاق تر شدم
ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
دل خسته : رهایت می کنم و خواهم رفت در یکی از این شبها که میرسند از پس غروب نم... ادامه
سوره مبارک حمد اثر راه یافته در نمایشگاه جمع مشتاقان فرهنگ سرای نیاوران ۱۳۹۴
Loading