یه همنوازی دوستانه کمانچه رامین عبدالهی تنبک احسان سامانی
همنوازی بداهه تنبک و سه تار
تکنوازی تنبک
بداهه نوازی ضربی در ابوعطا تنبک علی فتعلیان تار حمید.پوراسداله خان
Loading