22 2 18,131
محفل عکاسی
"زنی به نام بوتیمار*" هر زنی را نامی ست هر نامی را تقدیری، قرینه یا قریب به آن م... ادامه
6 1 3,893
محفل خوشنویسی
نقاشیخط، بر روی بوم، تکنیک آکرولیک با الهام از سوره حمد با تن های خاکستری وسفید... ادامه
Loading