1. م-ف
    Follow
9 0 5,042
4 0 3,716
7 0 3,285
2 0 2,957
2 0 2,926
4 0 3,041
4 0 4,985
3 0 3,609
2 0 3,363
2 0 3,302
3 0 3,284
2 0 3,245
2 0 3,185
2 0 3,180
3 0 3,301
2 0 3,296
3 0 3,377
2 0 3,315
3 0 3,743
2 0 3,584
9 0 35,500
شعر دلتنگی
بدون عنوان
10 0 91,668
شعر دلتنگی
بدون عنوان
7 0 28,971
شعر دلتنگی
خبر مرگ چه را ؟ سر در بازار زدی
6 0 3,433
محفل شعر و داستان
خوابم این بار فقط بالای سرم هیس نکش...
4 0 3,364
9 0 48,292
شعر سکوت
بوسه هایی که فقط ناقل بیماری ما ...
5 0 3,458
محفل شعر و داستان
یک دشت پر از سبزه و سرگرم چریدن...
5 0 3,575
محفل شعر و داستان
هر آینه از شرم تو در خانه شکستیم...
19 0 118,856
شعر سکوت
مطرب شهر کجارفته مگر...
11 0 47,944
شعر سکوت
لحظه هایی که در آن جای تو نیست...
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ساعده همه کش(باران)
عاطفه عزیزی
هذیان