هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 16,974
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 0 14,422
شعر فراق
بدون عنوان
30 2 13,118
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 12,501
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 12,515
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 14,715
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 14,661
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 11,860
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 11,780
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 13,845
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 15,608
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 15,586
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 15,634
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 11,632
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 15,521
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 9,810
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 8,424
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 7,862
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 7,900
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 8,634
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,057
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,959
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 10,401
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 7,901
شعر فراق
بدون عنوان
Loading