هنر شعر و داستان : شعر فراق

هنر شعر و داستان شعر فراق abs اینجا ستاره است 
باران ندیده ام،

اما بدان هنوز

هر فصل ، پیش تو
از ابرِ آه من،
پاییز می شود.
ABS
37 0 11,718
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر فراق Hossein MohammadPour
30 0 10,589
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق شهرام
24 0 11,226
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق شهرام
22 0 11,172
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق رامین کریمی
18 0 10,362
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق بهرام بیگ لویی
18 0 11,939
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق نیما حیدرپور تو برگهای من بودی
و من درختی در حوالی رود
با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز
تا اینکه سوز حرفهای پاییز سردت کرد
با رود رفتی و من اما هر بهار انتظارت را میکشیدم
آنقدر که فهمیدم
من مانده ام و زمستانی ابدی...
نیما حیدرپور
18 0 11,304
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
18 0 11,850
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
17 0 11,879
بدون عنوان
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
14 0 11,782
بدون عنوان
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
بدون عنوان
Loading