هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 20,712
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 15,398
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 14,853
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 14,892
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 16,964
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 16,868
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 14,139
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 14,015
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 16,106
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 19,526
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 17,928
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 18,013
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 14,053
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 17,860
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 12,609
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 9,682
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 9,199
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 9,180
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 9,846
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,288
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 9,247
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 12,835
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 9,145
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 5,601
شعر فراق
بدون عنوان
Loading