هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 19,778
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 14,892
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 14,322
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 14,352
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 16,426
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 16,376
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 13,631
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 13,518
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 15,603
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 18,519
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 17,395
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 17,469
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 13,462
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 17,333
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 11,898
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 9,379
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 8,872
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 8,876
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 9,551
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,991
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,937
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 12,128
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 8,840
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 5,282
شعر فراق
بدون عنوان
Loading