هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 15,065
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 0 12,966
شعر فراق
بدون عنوان
30 2 11,891
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 11,252
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 11,264
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 13,462
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 13,403
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 10,700
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 10,633
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 12,591
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 13,970
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 14,254
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 14,288
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 10,491
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 14,186
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 8,876
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 7,780
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 7,140
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 7,171
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 7,963
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 6,431
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,222
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 9,439
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 7,235
شعر فراق
بدون عنوان
Loading