هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 18,985
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 14,457
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 13,865
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 13,904
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 16,001
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 15,948
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 13,197
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 13,082
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 15,170
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 17,805
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 16,949
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 17,019
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 12,970
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 16,885
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 11,349
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 9,135
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 8,611
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 8,630
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 9,315
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,753
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,689
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 11,682
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 8,599
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 5,037
شعر فراق
بدون عنوان
Loading