هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 17,637
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 0 14,920
شعر فراق
بدون عنوان
30 2 13,572
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 12,956
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 12,979
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 15,150
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 15,098
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 12,322
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 12,220
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 14,300
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 16,357
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 16,056
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 16,114
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 12,080
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 15,998
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 10,187
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 8,652
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 8,103
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 8,135
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 8,857
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,282
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,193
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 10,769
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 8,121
شعر فراق
بدون عنوان
Loading