هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 23,256
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 16,729
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 16,226
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 16,286
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 18,262
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 18,130
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 15,489
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 15,347
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 17,419
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 22,164
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 19,349
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 19,507
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 15,499
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 19,305
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 14,538
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 10,492
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 10,104
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 10,076
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 10,660
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 9,159
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 10,143
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 14,587
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 9,986
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 6,498
شعر فراق
بدون عنوان
Loading