هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 16,000
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 0 13,628
شعر فراق
بدون عنوان
30 2 12,469
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 11,834
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 11,845
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 14,039
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 13,984
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 11,228
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 11,158
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 13,163
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 14,680
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 14,881
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 14,919
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 11,012
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 14,816
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 9,272
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 8,061
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 7,464
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 7,515
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 8,256
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 6,707
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,566
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 9,848
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 7,523
شعر فراق
بدون عنوان
Loading