هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 24,571
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 17,205
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 16,726
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 16,789
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 18,716
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 18,589
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 15,984
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 15,838
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 17,864
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 23,360
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 19,888
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 20,056
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 15,989
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 19,836
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 15,376
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 10,842
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 10,501
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 10,444
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 11,050
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 9,579
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 10,513
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 15,431
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 10,365
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 6,908
شعر فراق
بدون عنوان
Loading