هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 18,439
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 14,106
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 13,512
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 13,543
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 15,669
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 15,619
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 12,860
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 12,746
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 14,829
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 17,231
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 16,603
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 16,667
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 12,618
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 16,538
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 10,871
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 8,937
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 8,410
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 8,429
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 9,135
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 7,566
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,490
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 11,285
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 8,408
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 4,850
شعر فراق
بدون عنوان
Loading