هنر شعر و داستان : شعر شب

هنر شعر و داستان شعر شب abs شب
همان چیزی که تمام روز را برایش بی قرارم
حقیقتی که آدمها برای ندیدنش 
خود را به خواب می زنند
ABS
54 0 18,880
شب همان چیزی که تمام روز را برایش بی قرارم حقیقتی که آدمها برای ندیدنش خود ر... ادامه
هنر شعر و داستان شعر شب فاطمه قدیری
42 0 18,768
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Azadeh
35 0 17,586
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Nafas
31 0 16,723
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مرجان شریفی
30 0 18,075
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مهناز شجاعی آرا
25 0 18,450
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب sophia
25 0 16,884
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب DeraZheh
23 0 16,730
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Fahim
22 0 16,572
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مهاجر
22 0 17,692
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Ali Hassani
21 0 16,808
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب درویش
21 0 17,810
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Mali_esh68
20 0 16,797
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب عطیه بزرگی
20 0 18,295
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب شهرزاد
16 0 17,624
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب خاکستر
15 0 17,909
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Eksir Javani
15 0 16,682
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب ساکت
13 0 17,713
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب باغبان
13 0 18,023
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب رها پرهام
13 0 10,570
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مریم تهرانی
13 0 10,433
بدون عنوان
Loading