هنر شعر و داستان : شعر شب

هنر شعر و داستان شعر شب abs شب
همان چیزی که تمام روز را برایش بی قرارم
حقیقتی که آدمها برای ندیدنش 
خود را به خواب می زنند
ABS
54 0 5,389
شب همان چیزی که تمام روز را برایش بی قرارم حقیقتی که آدمها برای ندیدنش خود ر... ادامه
هنر شعر و داستان شعر شب فاطمه قدیری
42 0 4,995
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Azadeh
35 0 4,524
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Nafas
31 0 3,981
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مرجان شریفی
30 0 4,559
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مهناز شجاعی آرا
25 0 4,495
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب sophia
25 0 4,160
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب DeraZheh
23 0 4,044
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Fahim
22 0 3,836
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مهاجر
22 0 4,191
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Ali Hassani
21 0 3,998
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب درویش
21 0 4,333
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Mali_esh68
20 0 4,069
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب عطیه بزرگی
20 0 4,652
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب شهرزاد
16 0 4,126
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب خاکستر
15 0 4,324
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب Eksir Javani
15 0 3,985
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب ساکت
13 0 4,146
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب باغبان
13 0 4,265
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب رها پرهام
13 0 4,139
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر شب مریم تهرانی
13 0 4,110
بدون عنوان
Loading