هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 65,789
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 58,506
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 53,742
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 55,498
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 52,490
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 57,133
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 52,515
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 53,563
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 54,401
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 55,531
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 52,497
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 53,160
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 51,982
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 55,838
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 55,580
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 53,781
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 52,333
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 25,633
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 24,143
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 27,012
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 23,868
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 25,541
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 26,525
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 25,958
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 23,587
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 25,676
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 25,040
شعر سفر
بدون عنوان
Loading