هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 47,393
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 44,687
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 39,906
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 41,908
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 39,181
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 43,262
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 39,189
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 39,668
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 41,048
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 41,877
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 39,193
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 39,636
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 38,716
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 42,415
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 42,089
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 40,414
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 38,896
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 20,398
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 18,962
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 21,681
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 18,672
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 20,315
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 21,282
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 20,742
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 18,424
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 20,446
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 19,885
شعر سفر
بدون عنوان
Loading