هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 59,053
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 54,300
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 49,374
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 51,362
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 48,420
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 52,849
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 48,449
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 49,085
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 50,360
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 51,378
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 48,445
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 49,067
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 47,970
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 51,767
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 51,533
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 49,742
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 48,173
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 23,812
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 22,328
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 25,139
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 22,033
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 23,707
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 24,681
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 24,129
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 21,776
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 23,861
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 23,232
شعر سفر
بدون عنوان
Loading