هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 60,839
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 55,520
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 50,587
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 52,577
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 49,617
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 54,086
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 49,655
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 50,317
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 51,562
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 52,604
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 49,648
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 50,278
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 49,157
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 52,964
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 52,737
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 50,938
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 49,389
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 24,327
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 22,847
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 25,668
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 22,552
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 24,223
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 25,200
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 24,651
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 22,291
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 24,373
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 23,742
شعر سفر
بدون عنوان
Loading