هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 74,159
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 64,100
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 59,253
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 60,996
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 57,845
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 62,710
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 57,955
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 59,135
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 59,789
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 61,020
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 57,865
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 58,724
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 57,309
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 61,304
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 60,920
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 59,136
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 57,738
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 28,045
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 26,502
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 29,561
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 26,274
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 27,997
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 28,955
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 28,304
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 25,935
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 28,038
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 27,391
شعر سفر
بدون عنوان
Loading