هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 44,923
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 42,683
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 38,014
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 39,952
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 37,330
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 41,225
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 37,321
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 37,741
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 39,153
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 39,900
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 37,330
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 37,730
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 36,863
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 40,462
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 40,145
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 38,530
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 37,036
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 19,669
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 18,260
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 20,933
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 17,969
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 19,607
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 20,517
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 20,019
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 17,733
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 19,731
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 19,168
شعر سفر
بدون عنوان
Loading