هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 55,367
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 51,343
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 46,440
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 48,438
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 45,539
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 49,903
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 45,579
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 46,162
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 47,484
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 48,456
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 45,569
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 46,155
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 45,100
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 48,882
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 48,624
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 46,862
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 45,286
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 22,747
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 21,270
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 24,076
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 20,966
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 22,653
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 23,623
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 23,078
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 20,730
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 22,802
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 22,187
شعر سفر
بدون عنوان
Loading