هنر شعر و داستان : شعر سفر

105 3 51,290
شعر سفر
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
92 1 47,998
شعر سفر
بدون عنوان
87 0 43,105
شعر سفر
بدون عنوان
55 0 45,108
شعر سفر
بدون عنوان
48 0 42,272
شعر سفر
بدون عنوان
47 0 46,591
شعر سفر
بدون عنوان
41 0 42,293
شعر سفر
بدون عنوان
35 0 42,836
شعر سفر
بدون عنوان
33 0 44,198
شعر سفر
بدون عنوان
30 0 45,121
شعر سفر
بدون عنوان
26 0 42,294
شعر سفر
بدون عنوان
24 0 42,840
شعر سفر
بدون عنوان
22 0 41,806
شعر سفر
بدون عنوان
22 1 45,596
شعر سفر
بدون عنوان
21 0 45,320
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 43,568
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 41,994
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 21,599
شعر سفر
بدون عنوان
20 0 20,128
شعر سفر
بدون عنوان
17 0 22,909
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 19,819
شعر سفر
بدون عنوان
15 0 21,497
شعر سفر
بدون عنوان
12 0 22,477
شعر سفر
بدون عنوان
11 0 21,934
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 19,574
شعر سفر
بدون عنوان
10 0 21,625
شعر سفر
بدون عنوان
9 0 21,049
شعر سفر
بدون عنوان
Loading