هنر شعر و داستان : شعر انتظار

بدون عنوان
بدون عنوان
نه با تو ، نه بی تو حقیقتش را بخواهی انتظار، شیرین تر است
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading