هنر شعر و داستان : داستان شک و تردید

18 0 19,294
داستان شک و تردید
احساس پاک دخترانه ات امروز هم سر چهار راه ایستادم با جعبه ی شانسی ! اما باز کنا... ادامه
16 1 7,930
16 0 11,228
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید
14 1 8,570
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید ... شک به زندگی حال ،گذشته،آینده... شک به خودم.. شک به ما ...
11 0 10,905
9 0 7,260
3 0 11,643
داستان شک و تردید
با عجله بلند شد ، حتی صدای منو نشنید وقتی گفتم وایسا با هم بریم، رفت پیشش دست ... ادامه
Loading