هنر شعر و داستان : داستان شک و تردید

18 0 33,558
داستان شک و تردید
احساس پاک دخترانه ات امروز هم سر چهار راه ایستادم با جعبه ی شانسی ! اما باز کنا... ادامه
16 1 10,783
16 0 14,504
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید
14 1 12,145
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید ... شک به زندگی حال ،گذشته،آینده... شک به خودم.. شک به ما ...
11 0 13,795
9 0 9,983
3 0 16,405
داستان شک و تردید
با عجله بلند شد ، حتی صدای منو نشنید وقتی گفتم وایسا با هم بریم، رفت پیشش دست ... ادامه
Loading