هنر شعر و داستان : داستان شک و تردید

18 0 49,885
داستان شک و تردید
احساس پاک دخترانه ات امروز هم سر چهار راه ایستادم با جعبه ی شانسی ! اما باز کنا... ادامه
16 1 13,836
16 0 18,087
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید
14 1 16,368
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید ... شک به زندگی حال ،گذشته،آینده... شک به خودم.. شک به ما ...
11 0 16,643
9 0 12,920
3 0 21,738
داستان شک و تردید
با عجله بلند شد ، حتی صدای منو نشنید وقتی گفتم وایسا با هم بریم، رفت پیشش دست ... ادامه
Loading