هنر شعر و داستان : داستان شک و تردید

18 0 42,991
داستان شک و تردید
احساس پاک دخترانه ات امروز هم سر چهار راه ایستادم با جعبه ی شانسی ! اما باز کنا... ادامه
16 1 12,498
16 0 16,460
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید
14 1 14,411
داستان شک و تردید
داستان شک و تردید ... شک به زندگی حال ،گذشته،آینده... شک به خودم.. شک به ما ...
11 0 15,363
9 0 11,613
3 0 19,535
داستان شک و تردید
با عجله بلند شد ، حتی صدای منو نشنید وقتی گفتم وایسا با هم بریم، رفت پیشش دست ... ادامه
Loading