هنر خوشنویسی : هوا بس ناجوانمردانه سرد است

هوا بس ناجوانمردانه سرد است
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... با ترکیبهای متفاوت شکسته نستعلیق!
شهریار معروفی ، هوا بس ناجوانمردانه سرد است نوشته شده با خودکار بیک قرمز و آبی
هنر نزد ایرانیان است وبس
هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
خوشنویسی هوا بس ناجوانمردانه سرد است بر روی دیوار در ابعاد دو متر در دومتر
شهریار معروفی ، هوا بس ناجوانمردانه سرد است
Loading