1. فاضل شریعتزاده
    Follow
  2. درد ما درد جداییست که هر روز چشیدیم بدترین ضربه همان است که پندی نگیریم ... فاضل شریعتزاده

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مژگان عمرانی
هذیان
سعیده رستمی