1. سمیه سریری
    Follow
  2. مجسمه ساز معمار

12 0 3,692
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام اثر: انبوه تنهایی رنگ روغن
10 0 3,328
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
نام اثر: ماهی رنگ روغن روی مقوا
7 0 2,820
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام اثر: حوا رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهدی
عصمت صادقی(غزال)
نگارسلیمیان