1 0 2,738
محفل سایر هنر ها
27X18X17CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 2,659
محفل سایر هنر ها
38X19X18CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 2,645
محفل سایر هنر ها
30X18X20CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 2,463
محفل سایر هنر ها
65X38X22CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 2,399
محفل سایر هنر ها
35X20X19CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 2,355
محفل سایر هنر ها
38X19X18CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 2,155
محفل سایر هنر ها
40X20X15CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 2,126
محفل سایر هنر ها
75X38X24CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 2,054
محفل سایر هنر ها
40X40X22CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,990
محفل سایر هنر ها
19X40X17CM
#مجسمه #ceramic 2022 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,911
محفل سایر هنر ها
18X35X15CM
#مجسمه #ceramic 2022 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,482
محفل سایر هنر ها
35X18X19CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 1,231
محفل سایر هنر ها
43X32X22CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 1,165
محفل سایر هنر ها
20X43X20CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
2 0 1,145
محفل سایر هنر ها
22X23X18CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,033
محفل سایر هنر ها
35X18X15CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,033
محفل سایر هنر ها
30X17X15CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
7 0 3,845
محفل سایر هنر ها
11X9X11CM
Haniyeh Farokhinia نام اثر:پیه سوز متریال:سرامیک دست ساز خلق اثر: سال ٩٨ han... ادامه
7 0 4,947
محفل سایر هنر ها
28X2CM
هنرمند:Haniyeh Farokhinia متریال: سرامیک و نقاشی زیرلعابی سال خلق: ۱۴۰۰ #Han... ادامه
4 0 4,549
محفل سایر هنر ها
15X9CM
هنرمند:Haniyeh Farokhinia نام اثر: ماسک متریال: سرامیک دست ساز سال خلق: ۹۹ ... ادامه
5 0 8,017
محفل سایر هنر ها
30X17X30CM
Haniyeh Farokhiniya نام اثر: خاتون متریال: سفال تکنیک: دست ساز نقاشی خلق اثر... ادامه
5 0 3,234
محفل سایر هنر ها
30X30CM
Haniyeh Farokhinia نام اثر: ظرف سرامیک دست ساز خلق اثر: سال ۹۹ #haniyehfarokh... ادامه
Loading