22 0 6,719
اشعار حافظ
50*70 تذهیب و خوشنویسی روی مقوا سال تولید اثر 1380
Loading