10 0 9,853
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
نام اثر :شاه سنگی ابعاد 50 در 70، قاب کادر دار هنری، متریال: #ترکیبمواد #قجری
2 0 1,790
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم ، سال خلق 2020, عنوان اثر: قجری ، هنرمند الهام حسین پور #نقاشی #... ادامه
8 0 4,292
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر :فیلتر قرمز، متریال :اکریلیک روی بوم، ابعاد:100در80،با قاب کادر دارهنری #قجری
4 0 2,391
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو رنگ روغن# یک در یک #زن قجری
Loading