40 1 9,738
محفل نقاشی و گرافیک
خبر داری از خسروان عجم / که کردند بر زیر دستان ستم؟ نه آن شوکت و پادشاهی بماند /... ادامه
11 0 1,885
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : مرگ دیکتاتور ( dictator death) - ترکیب مواد روی مقوا - اندازه اثر 70*100
Loading