1. هادی ترابی
    Follow
6 0 3,071
محفل نقاشی و گرافیک
25X20CM
اندازه بدون احتساب قاب چاپ و اکولین بدون عنوان 1399 هادی ترابی
5 0 1,736
محفل نقاشی و گرافیک
18X28CM
اندازه بدون احتساب قاب ترکیب مواد بدون عنوان 1399 هادی ترابی
7 0 2,930
محفل نقاشی و گرافیک
25X25CM
اندازه بدون احتساب قاب و هر دو لت در کنار هم ترکیب مواد ناصری 1398 هادی ترابی
5 0 2,963
محفل نقاشی و گرافیک
25X18CM
اندازه بدون احتساب قاب ترکیب مواد بدون عنوان 1398 هادی ترابی
6 0 2,721
محفل نقاشی و گرافیک
30X20CM
ترکیب مواد بدون عنوان 1398 هادی ترابی
3 0 3,664
محفل نقاشی و گرافیک
30X20CM
اندازه بدون احتساب قاب آبرنگ و گواش دختر وماهی 1398 هادی ترابی
4 0 2,895
محفل نقاشی و گرافیک
20X25CM
اندازه بدون احتساب قاب ترکیب مواد مزون فرنگی 1398 هادی ترابی
4 0 2,991
محفل نقاشی و گرافیک
17X27CM
اندازه بدون احتساب قاب ترکیب مواد 1398 هادی ترابی
4 0 2,867
محفل نقاشی و گرافیک
20X25CM
اندازه بدون احتساب قاب پاستل و گواش مطرب 1398 هادی ترابی
2 0 2,688
محفل نقاشی و گرافیک
30X20CM
اندازه بدون احتساب قاب گواش روی کالک 1398 زیر بازارچه هادی ترابی
2 0 2,193
محفل نقاشی و گرافیک
17X30CM
اندازه بدون احتساب قاب ترکیب مواد 1398 برداشت آزاد هادی ترابی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mahsa
ثمین زامهران
پگاه شاکرمی