1. حمیدرضا داودی
    Follow
  2. نقاش ، خوشنویس، گرافیست

رنگ و روغن روی بوم 50×70
نمونه سفارش مشتری ابعاد:100×70
پذیرش سفارشات شما با وقت قبلی
سفارش پذیرفته میشود.
سفارش سیاه قلم پذیرفته میشود
رنگ و روغن روی مقوای مخصوصابعاد:15×15
رنگ و روغن روی بوم ابعاد: 30×20
دریای طوفانی رنگ و روغن روی بوم ابعاد : 35×50 سانتیمتر
رقصنده رنگ و روغن روی بوم. تکنیک کاردک و قلم مو ابعاد : 20×30
رنگ و روغن روی مقوا مخصوص ابعاد: 16×14سانتیمتر
رنگ و روغن روی مقوا مخصوص ابعاد : 16×14 سانتیمتر
رنگ و روغن روی مقوا مخصوص ابعاد 16× 14 سانتیمتر
رنگ و روغن روی مقوای مخصوص ابعاد : 16×14 سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اعظم
اعظم عزیزی
رضارحیمى لسکو