1. مریم نجفعلی
    Follow
  2. کارشناس نگارگری از دانشگاه سوره وهنرآموخته طراحی و نقاشی ازدانشگاه هنر شاهد. سابقه ۱۰سال فعالیت هنری نمایشگاههای گروهی وانفرادی. اساتید گرانقدر اینجانب دکتر علی رجبی _دکتر ناصر پلنگی-دکتر غلامعلی طاهری_استاد مرحوم جابرعناصری _استاد محمدمهدی هراتی_استاد عبدالمجید شریف زاده-استاد حبیب الله آیت اللهی-استاد احمدنادعلیان-واستاد فوشوچونگ ازچین

Loading