1. صادق اکبری
    Follow
0 0 15
محفل نقاشی و گرافیک
80X90CM
اثر صادق اکبری #نقاشی #رنگ و روغن روی بوم 80*90
5 1 419
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان:مجسمه #اثر صادق اکبری #نقاشی #رنگ و روغن روی بوم 70*50
3 2 114
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
اثر صادق اکبری #نقاشی و گرافیک #رنگ و روغن روی بوم
2 0 119
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
اثر صادق اکبری #نقاشی #رنگ و روغن روی بوم
4 0 784
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
اثر صادق اکبری #نقاشی #رنگ و روغن روی بوم
2 0 167
محفل نقاشی و گرافیک
30X45CM
اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم
1 0 189
محفل نقاشی و گرافیک
65X80CM
اثر صادق اکبری #نقاشی گرافیک #رنگ و روغن روی بوم
1 2 205
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
اثر صادق اکبری #نقاشی #رنگ و روغن روی بوم 70*90
3 0 835
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم #نقاشی
5 2 2,372
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
عنوان:گلدان اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم 45*35 #نقاشی
5 0 955
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان:عاشورا اثر:صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم
3 0 358
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
عنوان: عاشورا اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم
10 0 2,071
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
#نقاشی #رنگ و روغن روی بوم صادق اکبری
9 1 2,062
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
#نقاشی #رنگ و روغن روی بوم صادق اکبری
8 0 1,850
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
#نقاشی #رنگ و روغن روی بوم صادق اکبری
8 0 2,065
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
#نقاشی #رنگ و روغن روی بوم عنوان:قمری #صادق اکبری
14 0 2,218
محفل نقاشی و گرافیک
40X40CM
*نقاشی #رنگ وروغن روی بوم*کاسه مسی #صادق اکبری
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم بابایی
مهسا مشایخی
مهراب نجفی