1. سیدعلی رئیسی (مشتهربه-میرعلی)
    Follow
  2. #سیدعلی_رئیسی (میرعلی) 1⃣ #محقق_ونویسنده_درخطه_هنر_عرفان 2⃣ #درجه_هنری از شورای عالی فرهنگ و هنر 📝مدرس #خط_خودکار ازطریق علم #گرافولوژی (روانشناسی خط) #SeyyedAliRaeisiknownasMirali Researcher and writer in the field of art and mysticism artistic merti from supreme council of culture and art Teacher of calligraphy with pen via graphology (Study of hand writing)

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارا قلندری
حسین رستمی
سیدطه میرحسین زاده