هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 2 11,072
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 20,769
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 1 12,746
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 10,126
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 3 32,335
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 11,662
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 10,347
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 11,188
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 25,235
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading