هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 2 13,050
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 23,879
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 1 14,842
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 12,195
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 3 48,451
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 13,688
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 12,456
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 13,137
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 33,422
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading