هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 2 11,495
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 21,544
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 1 13,200
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 10,576
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 3 36,964
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 12,130
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 10,800
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 11,602
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 27,452
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading