هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

دیوار فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading