هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 2 9,013
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 17,016
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 0 10,632
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 8,035
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 2 21,539
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 9,459
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 8,055
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 9,152
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 16,006
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading