هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 2 10,760
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 20,178
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 1 12,451
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 9,807
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 3 30,807
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 11,352
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 10,037
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 10,886
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 23,750
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading