هنر گویندگی : دکلمه شعر فروغ فرخزاد

41 1 8,008
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
دیوار فروغ فرخزاد
33 1 14,932
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده مردنی است فروغ فرخزاد
32 0 9,415
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم فروغ فرخزاد
31 0 7,049
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جمعه فروغ فرخزاد
30 2 15,444
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
جفت شب می اید و پس از شب ‚ تاریکی پس از تاریکی چشمها دستها و نفس ها و نف... ادامه
23 0 8,221
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
پرنده فقط يک پرنده بود فروغ فرخزاد
16 0 6,977
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
وهم سبز فروغ فرخزاد
13 0 7,958
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
آفتاب می شود فروغ فرخزاد
13 8 12,471
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم برگهای آرزوهایم یکایک... ادامه
Loading