هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading