هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

20 0 21,788
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading