هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading