هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

36 3 19,002
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
20 0 20,361
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading