هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

36 3 14,067
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
20 0 15,012
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading