هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

36 3 14,724
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
20 0 15,643
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
Loading