هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 17,441
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading