هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 15,862
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading