هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading