هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 13,659
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading