هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 12,353
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading