هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 14,767
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading