هنر خوشنویسی : نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

51 0 11,716
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
Loading