1. زهره صادقی
    Follow
  2. انسان موجودی است که از نیستی بوجود می آید تا هستی خود را ثابت کند و به سمت نیستی سفر کند در این صیرورت تاریخی برای هویت بخشیدن به خود دست به هر آئین و جادویی می زند و گاه دچار نوعی بی‌هویتی و طردشدگی می شود، او با عالمی مواجه می شود که عالم نیست هاست و برای مقابله با این ناامنی ها و پاسخ به سئوالات خود پدیدارشناسی روشی است که او را در این هدف همراه می کند . موجودات وانهاده عجین شده با انسان و حیوان، که از قداست خود دور افتاده اند قصه درگیری من با امید و ناامیدی در کنار یکدیگر است نه با خشم نه با غم نه با دلخوری بلکه در راستای اضافه کردن تعابیر جدید به نشانه هاست.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هدی حسنی
مژده ماه فر
پویا نیا