1. شهرزاد فقانی شیاده
    Follow
0 0 26
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
آبرنگ و راپيد ١٣٩١ رزقرمز اثر شهرزاد فقاني
0 0 24
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آبرنگ ١٣٩١ چرخش خورشيد اثر شهرزاد فقاني
0 0 24
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ترافارد اكرليك ١٣٩١ شكوفه اثر شهرزاد فقاني شياده
1 0 763
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
ترافارد اكرليك ١٣٩١ ادم در ادم اثر شهرزاد فقاني
1 0 226
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
پاستل گچي ١٣٩١ رنگي دگر اثر شهرزاد فقاني
1 0 225
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آبرنگ ١٣٩٢ ارامش در يك نگاه اثري از شهرزاد فقاني
1 0 224
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
پاستل گچي ١٣٩٢ آرامش اثرشهرزادفقاني
1 0 255
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آبرنگ روي مقوا ١٣٩٢ بانوي ايراني اقر شهرزاد فقاني
1 0 217
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
رنگ و روغن ١٣٩٢ مترسك تنها اثر شهرزاد فقاني
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

لیا زمردیان
مریم ناز فلاحی
پریسا رفیعی