1. شهرزاد فقانی شیاده
    Follow
0 0 98
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
آبرنگ و راپيد ١٣٩١ رزقرمز اثر شهرزاد فقاني
0 0 97
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آبرنگ ١٣٩١ چرخش خورشيد اثر شهرزاد فقاني
0 0 98
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ترافارد اكرليك ١٣٩١ شكوفه اثر شهرزاد فقاني شياده
3 0 2,810
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
ترافارد اكرليك ١٣٩١ ادم در ادم اثر شهرزاد فقاني
2 0 1,164
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
پاستل گچي ١٣٩١ رنگي دگر اثر شهرزاد فقاني
2 0 918
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آبرنگ ١٣٩٢ ارامش در يك نگاه اثري از شهرزاد فقاني
2 0 1,334
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
پاستل گچي ١٣٩٢ آرامش اثرشهرزادفقاني
2 0 1,081
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آبرنگ روي مقوا ١٣٩٢ بانوي ايراني اقر شهرزاد فقاني
2 0 867
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
رنگ و روغن ١٣٩٢ مترسك تنها اثر شهرزاد فقاني
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Tada_bh
فهیمه بهرامی
ناصح آبافت